Quyết định SL license ?

Quyết định số lượng license bạn cần

Một sản phẩm phần mềm được chia nhóm theo các mức độ khác nhau: nhóm sản phẩm (product pool), sản phẩm (product) và phiên bản (edition). Ví dụ: Với Microsoft® Office XP Professional, nhóm sản phẩm là Applications (nhóm các sản phẩm ứng dụng), sản phẩm làOffice XP và phiên bản là Professional (bản chuyên nghiệp).

 • Nhóm Sản phẩm (Product Pool) Một phần mềm của Microsoft thuộc một trong ba nhóm sản phẩm sau:
  • Ứng dụng (Applications) Là các chương trình phần mềm ứng dụng của Microsoft được dùng để thực hiện các công việc như soạn thảo văn bản, bảng tính hoặc trình diễn. Ví dụ Microsoft có một số bộ sản phẩm ứng dụng nổi tiếng như Microsoft Office, Microsoft Visio®, và Microsoft Project. Các bộ công cụ lập trình và các tiện ích khác cũng thuộc nhóm sản phẩm ứng dụng.
  • Hệ thống (Systems) Các phần mềm hệ điều hành máy trạm (desktop operating system) như Microsoft Windows® XP Professional điều khiển một máy tính và cho phép người sử dụng chạy các ứng dụng trên máy tính đó.
  • Máy chủ (Servers) Các phần mềm máy chủ Microsoft cung cấp hàng loạt các chức năng như quản lý cơ sở dữ liệu, e-mail, tin nhắn hoặc quản trị mạng, dành cho các nhân viên của một doanh nghiệp lớn hoặc một đơn vị kinh doanh có nhu cầu chia xẻ dữ liệu. Ví dụ về các máy chủ: Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft SQL Server™ 2000 và Windows 2000 Server. Thông tin thêm về các sản phẩm máy chủ của Microsoft, tham khảo tại trang web How to Buy .NET Enterprise Servers (tiếng Anh).
 • Sản phẩm (Product) Các sản phẩm phần mềm. Ví dụ như Office, Visual Studio, Windows 2000, hay SQL Server.
 • Phiên bản (Edition) Mô tả các tính năng được bao gồm trong một sản phẩm.

Một hệ thống máy tính tại văn phòng, công ty.. cần ít nhất các loại license sau:

 • License cho Server (Server License): Gồm hai loại license:
  • License cho hệ điều hành Windows trên máy chủ như Windows NT (tất cả các phiên bản) , Windows 2000 Server (tất cả các phiên bản) Windows 2003 Server (tất cả các phiên bản)
  • License cho ứng dụng chủ (Application Server) như Microsoft Exchange Server (tất cả các phiên bản); Internet Acceleration Server (tất cả các phiên bản) ; MS SQL Server (tất cả các phiên bản) ..
 • License cho máy trạm (Client License) và các ứng dụng trên máy trạm: Gồm license cho tất cà các ứng dụng nào được cài đặt trên máy trạm. Như: MS Office (tất cả các phiên bản) ; MS Visual Studio (tất cả các phiên bản) ; ..trong trường hợp các ứng dụng này được cài trên máy chủ, license cũng cần phải được áp dụng.
 • License cho quyền truy cập ứng dụng trên máy chủ (Client Access License - CAL):  Quyền truy cập máy chủ - Windows Client Access License hoặc ứng dụng chủ - Appication Server. Tức là cần ít nhất là Windows CAL và nếu có ứng dụng chủ cài trong hệ thống cần mua thêm Application Server CAL. Cọ́ hai loại CAL:
  • User CAL - quyền truy cập tính theo số lượng người dùng
  • Device CAL - Quyền truy cập tính theo số lượng thiết bị

Số lượng CAL, cũng như loại CAL cần phải mua phụ thuộc nhu cầu của công ty. Nếu trong công ty có nhiều người dùng chung máy tính thì nên mua theo Device CAL; Ngược lại, nếu trong công ty, một người sở hữu nhiều máy tính, thì nên mua theo User CAL

Ví dụ: Công ty A có 100 nhân viên sử dụng 60 máy tính trạm (máy để bàn) dùng Windows XP Professional; 1 máy chủ cài Windows Server 2003 Standard để quản lý tài nguyên mạng và cài đặt Exchange Server 2003 Standard cũng trên máy chủ đó để gửi/nhận mail.

Các ứng dụng được cài đặt gồm: Windows Sever 2003 Standard; Exchange Server 2003 Standard; Office 2003 Standard

Số lượng license công ty cần phải mua là:

 • License cho Server: 1 license cho Windows 2003 Server Standard; 1 license cho Exchange Server 2003 Standard
 • License cho máy trạm: 60 license cho Windows XP Professional; 60 license cho Office 2003 Standard
 • License cho quyền truy cập các ứng dụng chủ: 60 Device CAL cho Windows Server 2003; 100 User CAL cho Exchange Server 2003Đang nạp...