ORACLE LICENSING ?

Tìm hiểu về chính sách cấp phép của Oracle và cách mua hàng tại http://www.phanmembanquyen.vn.

Nếu bạn không tìm thấy thông tin bạn cần hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 04. 62810941/42/46, để có được những thông tin bạn cần.  

CHÍNH SÁCH CẤP PHÉP

 

Tài liệu này đưa ra một cái nhìn tổng quát về những quy định của việc cấp giấy phép Oracle cho cơ sở dữ liệu dưới đây và các công nghệ khác khi cấp giấy phép cho các ứng dụng Oracle E-Business Suite, bởi nó có liên quan đến cấp độ của các sửa đổi diễn ra đối với các chương trình ứng dụng này. Các quy định bổ sung có thể được áp dụng cho các chương trình ứng dụng cụ thể. Xin liên hệ với đại diện bán hàng Oracle của bạn để có thêm thông tin.

 

Các quy định về công nghệ

 

Oracle phân biệt ba cấp độ của các sửa đổi đối với các ứng dụng Oracle E-Business Suite, các sửa đổi này có những đòi hỏi tăng thêm về việc cấp giấy phép cho cơ sở dữ liệu dưới đây và các công nghệ khác. Các cấp độ sửa đổi này bao gồm:

 

Không có sửa đổi: Khách hàng triển khai ứng dụng mà không có sửa đổi nào. Trong trường hợp này, khách hàng nhận được một Giấy phép Sử dụng Hạn chế cho Oracle Database Enterprise Edition và một bộ giới hạn các sản phẩm công nghệ, bao gồm cả Oracle Internet Application Server Enterprise Edition. Giấy phép Sử dụng Hạn chế này chỉ được dùng để chạy chương trình ứng dụng được cấp phép; nó không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

Sửa đổi đối với Định dạng, Báo cáo và/hoặc Tài liệu: Những sửa đổi này bao gồm bất kỳ sự tạo mới hay thay đổi nào đối với các báo cáo, định dạng, và/hoặc tài liệu. Ngoài ra, các sửa đổi được thực hiện dưới dạng các chương trình Java, bao gồm cả Java tạo ra giao diện html hoặc Java business logic, cũng thuộc loại này. Trong hai trường hợp này, khách hàng nhận được một Giấy phép Sử dụng Hạn chế cho Oracle Database Enterprise Edition. Giấy phép Sử dụng Hạn chế này chỉ được dùng để vận hành các chương trình được cấp phép; nó không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Ngoài ra, khách hàng phải mua giấy phép cho một bộ giới hạn các sản phẩm công nghệ, bao gồm cả Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, cho tổng số người sử dụng cuối** hoặc các bộ xử lý nơi các sửa đổi được triển khai.

 

Sửa đổi đối với cơ sở dữ liệu: Ví dụ về các sửa đổi này bao gồm việc thêm và/hoặc sửa đổi các bảng, cột, các thủ tục đã được lưu trữ, là một phần của biểu đồ ứng dụng Oracle E-Business Suite. Trong trường hợp này, khách hàng phải mua giấy phép cho Oracle Database Enterprise Edition cũng như cho Oracle Internet Application Server Enterprise Edition cho tổng số người sử dụng cuối** hoặc số các bộ xử lý nơi các sửa đổi được triển khai. Ngoài ra, một bộ giới hạn các sản phẩm công nghệ là bắt buộc phải có giấy phép theo cách xác định trong bảng dưới đây.

 

Loại hình sửa đổi đối với các ứng dụng E-Business Suite của Oracle

Những giấy phép phải mua bổ sung cho các ứng dụng Oracle E-Business Suite

Oracle Database Enterprise Edition

Oracle Internet Application Server Enterprise Edition

Oracle Development Tools

Không có sửa đổi

Không yêu cầu. Giấy phép Sử dụng Hạn chế chỉ được dùng để chạy các ứng dụng Oracle E-Business Suite được cấp phép.

Không yêu cầu. Giấy phép Sử dụng Hạn chế chỉ được dùng để chạy các ứng dụng Oracle E-Business Suite được cấp phép.

Không yêu cầu. Giấy phép Sử dụng Hạn chế của công cụ xây dựng định dạng và báo cáo cho các chương trình chẩn đoán của các ứng dụng Oracle E-Business Suite

Sửa đổi đối với Định dạng, Báo cáo và/hoặc Tài liệu

Không yêu cầu. Giấy phép Sử dụng Hạn chế chỉ được dùng để chạy các ứng dụng Oracle E-Business Suite được cấp phép.

Phải có giấy phép: Cho tổng số người sử dụng cuối** hoặc số bộ xử lý nơi các sửa đổi được triển khai.

Phải có giấy phép: iDS và/hoặc Discoverer Desktop Edition cho những nhà phát triển tạo ra sửa đổi; JDeveloper cho những nhà phát triển xây dựng các chương trình Java có tiếp cận các biểu đồ ứng dụng và những người không được cấp phép iDS; Đối với các tài liệu máy chủ, cần mua giấy phép Discoverer Desktop Edition cho tổng số người sử dụng thực*.

Sửa đổi đối với cơ sở dữ liệu

Phải có giấy phép: Cho tổng số người sử dụng thực* hoặc số bộ xử lý.

Phải có giấy phép: Cho tổng số người sử dụng cuối** hoặc số bộ xử lý nơi các sửa đổi được triển khai.

Phải có giấy phép: iDS và Programmer cho những nhà phát triển tạo ra sửa đổi; JDeveloper cho những nhà phát triển sử dụng để xây dựng các chương trình Java có tiếp cận biểu đồ ứng dụng và những người không được cấp phép iDS; Đối với các tài liệu máy chủ, cần mua giấy phép Discoverer Desktop Edition cho tổng số người sử dụng thực*.

 

Lưu ý:

Người sử dụng thực*: Tất cả những người sử dụng và/hoặc các thiết bị có tiếp cận các ứng dụng E-Business Suite chạy trên cơ sở dữ liệu Oracle đều phải được cấp phép. Phải đáp ứng số lượng tối thiểu.

Người sử dụng cuối**: Tất cả những người sử dụng và/hoặc các thiết bị có tiếp cận các ứng dụng E-Business Suite có sửa đổi chạy trên cơ sở dữ liệu Oracle đều phải được cấp phép. Phải đáp ứng số lượng tối thiểu.Đang nạp...