Cho thuê Hosting

BẢNG GIÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT WEB HOTSTING

 BẢNG GIÁ HOSTING LINUX

Thông tin Cá Nhân Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp TM Điện Tử
Server đặt tại
 
 
 
 
 
 
Nhà sản xuất Server
Dung lượng
200 MB
700 MB
1000 MB
1500 MB
3000 MB
5000 MB
Băng thông  3GB  10GB  15GB  20GB  30GB  50GB
Email POP3/webmail  10 50  70  100  150  500
Subdomain  0  3  5  10 20 30
PHP5 , GD2
mySQL5  1  3  5  7  9  15
Chi phí  $2.5/Tháng  $5.5/Tháng  $7/Tháng  $8.5/Tháng  $14/Tháng  $21/Tháng
Thanh toán  1 Năm  1 Năm  6 tháng  6 tháng  6 tháng  6 tháng
BẢNG GIÁ HOSTING WINDOWS
Thông tin Cá Nhân Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp TM Điện Tử
DataCenter
 Nhà sản xuất Server

Supermicro USA   

 Dung lượng 200 MB 700 MB 1000 MB  1500 MB 3000 MB 5000 MB
 Băng thông  3GB  10GB 15GB  20GB 30GB 50GB
 Email POP3/webmail 10  50 70 100 150 500
Subdomain  0 3 5 10  20 30
ASP / ASP.net / PHP PHP
 
 
 ASP.net 2.0 / 3.5
 
 
 
 
 
 
 MS SQL 0 1 2 3 4 5
mySQL  0 1 2 3 4 5
Chi phí  2.5/Tháng  $5.5/Tháng  $7/Tháng  $8.5/Tháng  $14/Tháng $21/Tháng
Thanh toán  1 Năm 1 Năm 6 tháng  6 tháng 6 tháng  6 tháng
 BẢNG GIÁ HOSTING LINUX PRO
 Đặc Tính Server Pro 1
 Pro 2 Pro 3
 Pro 4  Pro 5 Đặt mua
 Server đặt tại
 
 
 
 
 
 
 Nhà sản xuất Server Supermicro USA  
 Dung lượng đĩa cứng  50 MB  250 MB  500 MB  1500 MB  2500 MB  
 Dữ liệu truy cập hàng tháng  2000 MB  10.000 MB  20.000 MB  30.000 MB  50.000 MB  
 Số lượng email  5  20 50 80 100  
 Số lượng subdomain  1 5 10 20 30  
 Java JDK 1.5
Apache Tomcat 5.5.4
 -
 
 PHP5, GD2
 
 mySQL 5  1 5 10 20 30  
 Hosting control panel  CPanel  CPanel  CPanel  CPanel  CPanel  
 Chi phí  $6/Tháng  $11/Tháng  $16/Tháng $21/Tháng  $31/Tháng  
 Đăng ký ít nhất  1 Năm  6 Tháng  6 Tháng  6 Tháng 6 Tháng  

 BẢNG GIÁ HOSTING WINDOWS

 Đặc Tính Server Pro 1
 Pro 2 Pro 3
 Pro 4  Pro 5 Đặt mua
 Server đặt tại
 
 
 
 
 
 
 Dung lượng đĩa cứng  50 MB  250 MB  500 MB  1500 MB  2500 MB
 Dữ liệu truy cập hàng tháng  2000 MB  10000 MB  20000 MB  30000 MB  50000 MB  
 Đặt logo trên quangcaoraovat.co  1 tháng  3 tháng  5 tháng  7 tháng  1 năm  
 Số lượng email  5 20 50 80 100  
 Số lượng subdomain  1 5 10 20 30  
 ASP/ASP.net 2.0 /3.5
 
 Crystal Report
 
 PHP5, GD2
 
 Mysql 5  0 2 3 4 5  
 MSSQL 2005 Database  0 2 3 4 5  
 Chi phí $5/Tháng  $10/Tháng  $15/Tháng  $20/Tháng  $30/Tháng  
 Đăng ký ít nhất  1 Năm  6 Tháng 6 Tháng 6 Tháng 6 Tháng  

                                                           

 

 

 

Chưa có sản phẩm nào trong danh mục nàyĐang nạp...